Sigorta Şirketleri Trafik kazası sonucunda açılacak maddi tazminat davalarında, kusurlu tarafa ait aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki kaza neticesinde meydana gelen maddi zararları sigortalı ile birlikte müştereken ve müteselsilen karşılamak zorundadır. Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen rakamla sınırlı olup, sigorta şirketi poliçede belirtilen rakamla sorumlu olacaktır. Sigorta Şirketlerinin sorumluluğu sadece maddi zararlar kapsamında olup manevi zararlardan herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Ancak poliçede, sigorta şirketine manevi tazminattan sorumluluğu için ekstra bir prim ödenmiş ve manevi tazminat da poliçe kapsamına alınmış ise, sigorta şirketinin manevi tazminat konusunda da sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Trafik kazalarından doğan zararlar nedeniyle sorumluluk hükümleri, kural olarak Karayolları Trafik Kanunu’nda ve sorumluluk niteliği itibariyle kusursuz sorumluluk teşkil etmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. Maddesinde belirtilen maddi tazminatın biçimi ve kapsamı manevi tazminata ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Trafik kazalarından doğan maddi zararları inceleyecek olduğumuzda vücut bütünlüğünün bozulması, ölüm hali ve eşyaya gelen zararlara göre farklı tazminat kalemleri gündeme gelecektir.

Trafik Kazası Sonucunda ölüm halinde, vefat edenin yakınları tarafından talep edilebilecek maddi zarar kalemleri aşağıdaki şekildedir.

– Cenaze ve defin giderleri,

– Vefat edenin, vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,

– Destekten yoksun kalma tazminatı,

– Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın