Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İki taraf arasındaki hukuku işlemleri ele alan hukuk birimidir. Ancak borç ilişkilerinin daha teknik, daha bilgi gerektiren daha büyük ve hacmi geniş kapsamlı
borçları içeren hukuku ticaret hukukudur. 
İnsan ilişkilerindeki ekonomik faaliyetleri ele alan ve bu şekilde de tanımı yapılabilecek olan ticari hukuk, geniş kapsamlı hukuk birimlerinden bir tanesidir.

Ticaret hukuku, kişiler arası ticari ilişkilerden doğan ve ticari işletmeyi ilgilendiren, bunun yanında ticaret şirketlerinin kuruluşu, örgütlenmesi ve çalışmaları ile sona ermelerini, kıymetli evrakın türleri ve kıymetli evraka ilişkin kuralları, özel sigortaların neler oldukları, nasıl işledikleri ve sona ermeleri gibi kurallarını düzenler.

Ticari işletmenin tanımı, kuruluşu, yapısı, işletilmesi, sona ermesi ve tasfiyesi ile ilgili konuları ele alır. Tacir ve esnaf kavramlarını irdeler ve ikisi arasındaki farkı ortaya koyduktan sonra da tacire ilişkin kuralları belirler.
Ticari hukuk kapsamında ticaret davaları, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevleri altındadır.
Üretim ve tüketim arasında kazanç amacı güderek bu işlere iştirak eden kişilere ticaret hukuku kapsamında “tacir” adı verilmektedir ve bütün ticari kuruluşlar, ticaret şirketleri ile ortak firmalar ve kuruluşlar haricinde, tacir olarak kabul edilmektedir.
Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindendir.

Bu bilgiler ışığında ticaret hukuku aslen bu kriterlere uyan işletmeleri koruyan ve düzenleyen kanun ve yasalar oluşturma üzerine çalışırda denebilir.

Yalım & Yalım hukuk olarak Limited, anonim, komandit, kollektif şirketlerin ve şahıs şirketlerinin kurulması, hisse devirlerinin yapılması, başka bir şirketlerle birleşme işlemlerinin yürütülmesi, iflas ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, haksız rekabet hükümlerine göre zarar verilen hakların tanzimi, kıymetli evrakların ( Bono, Poliçe, Çek v.d) ve tüm ticari işlerden kaynaklı alacakların tahsil ve takibi, navlun sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri, deniz ticaretinden kaynaklı her türlü dava ve icra takipleri, donatan ve donatma iştiraki işlerinden kaynaklı dava ve takipler, sigorta ( Mal Sigortası, Hayat Sigortası, Kaza Sigortası, Hastalık Sigortası, Sağlık Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası) davaları faaliyet alanımız içerisindedir.                                                                                                                           YASAL UYARI  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ‘en az sermaye tutarı’ başlıklı 332. maddesi ile anonim şirketler için öngörülen asgari esas sermaye miktarı 50.000-TL’dir. Buradan hareketle, esas sermaye miktarı 250.000-TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Bu zorunluluk;

 Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL ve üzeri olan anonim şirketlerde tüzel kişilik kazanılması ile birlikte (yani şirketin ticaret siciline tescil edilmesi ile birlikte);

Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL’nin altında ancak sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğmaktadır.

Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:1 / 185 Skyport Residence
Beylikdüzü İstanbul

0212 510 75 30

0212 510 99 22


info@yalimhukuk.com
Bu sitedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir davet içermemektedir. Site içeriği, Türkiye Barolar Birliği'nce yayımlanan Meslek kuralları ile Reklam yasağı Yönetmeliği'ne ve Avrupa Birliği avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak güncellenmektedir.