RESMÎ ŞEKİLDE DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK

Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereğince artık “Resmî şekilde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri’’nden damga vergisi alınmayacak.

31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereğince artık “Resmî şekilde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri’’nden damga vergisi alınmayacak. 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı kararnamenin ekinde yer alan kararın 1. Maddesi şu şekilde;

“1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar” başlıklı fıkrasının; (8) numaralı bendinde yer alan “Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri’’ne ait damga vergisi oram “0” (sıfır) olarak uygulanır.”

Söz konusu düzenleme 3 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Bu karar ile Noterlerde düzenlenecek resmi şekilde taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinde binde 9,48’lik damga vergisinden muaf olunacak.

Değişikliğin Kapsamı Nedir ve Kimlere Yöneliktir?

Bakanlar Kurulu Kararnamesi “Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri’’ni kapsamaktadır. Madde metninde açıkça bu iki sözleşme yazılmıştır. Dolayısıyla getirilen muafiyetin müteahhitler veya arsa sahipleri lehine geniş yorumlanarak kat karşılığı inşaat sözleşmeleri veya kat karşılığı satış vaadi sözleşmelerinde uygulanabileceğini düşünmüyoruz.

Son zamanlarda sıkça yapıldığı gibi bu düzenlemenin de tüketicilere yönelik olduğunu ve tüketicilere muafiyet sağlamak amacıyla yapıldığını düşünmekteyiz.

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Satış vaadi sözleşmesi, her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdendir. Satıcının borcu taşınmazı satmayı vaad etmek iken alıcının borcu bu taşınmazı almayı vaad etmektir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi bir ön sözleşmedir. Bu sözleşme ile taraflar ilerde bir taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkına sahip olmaktadırlar.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, Borçlar Kanunu 29. ve Noterlik Kanununun 60/3 ve 89 maddeleri uyarınca tarafların yetkili memur önünde iradelerini açıklamaları ve bu konuda düzenlenecek resmi senedin hep birlikte imzalanması ile düzenleme şeklinde yapılmaktadır. Onaylama suretiyle yapılacak satış vaadi sözleşmeleri geçersiz sayılmaktadır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri Noterler aracılığı ile yapılmaktadır.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh edilmesi gerekmektedir. Alıcı satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyememekte, satıcının da bu işleme katılması gerekmektedir. Yaşanabilecek uyuşmazlık halinde ise alıcı dava yoluna başvurarak taşınmazın tescilini isteyebilmektedir.