.İstanbul’da faaliyet gösteren Yalım & Yalım hukuk danışmanlığı tapu iptal ve tescil davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız tapu iptal ve tescil davaları konusunda edindikleri 22 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Tapu İptal ve Tescil Davaları Nedir?

Resmi şekilde yapılmayan gayrimenkul satışları geçersizdir. TMK. Mad. 706, BK. Mad. 213, Tapu Kanunu Mad. 26, Noterlik K. 60 ıncı mad. göre tapulu taşınmazların harici satışları geçersiz olup, herkes aldığını iade eder. Bu durumda alıcı verdiğini güncelleştirilmiş şekliyle geri isteyebilir. Ayrıca resmi olmayan şekilde yapılan sözleşmelerde yer alan ceza-i şartlara ilişkin hükümler de geçerli değildir.

MK. Madde 706; “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.” hükmünü taşımaktadır.

B.K. 213.maddesi; “Gayrimenkul bey’i muteber olmak için resmi senede raptedilmek şarttır. Gayrimenkule dair beyi vadi ve bey’i bilvefa ve istimlak mukavelesi resmi senede raptedilmedikçe muteber değildir. Mukaveleden mütevellit şuf’a hakkı için tahriri şekil kafidir.” hükmünü taşımaktadır.

2644 sayılı Tapu Kanununun 26. Maddesi; “Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli bir bölümünden munhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından tanzim edilir.” hükmünü taşımaktadır.

Yukarıdaki kanun maddelerinden açıkca görüldüğü üzere gayrimenkul satışlarına ilişkin sözleşmeler resmi şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. Bu nedenle de; haricen yapılmış bulunan Gayrimenkul Satış ve İnşaat Yapım Sözleşmeleri geçersizdir.

Tapu İptal ve Tescil Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın