TBK 352/1’e göre geçerli bir yazılı tahliye taahhüdüne rağmen, belirlenen tarihte kiracı tarafından kiralanan boşaltılmamış ise “…kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir”.

Tahliye için icra yolunun tercih edilmesi halinde; kiraya verenin, kiralanın boşaltılması taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibine başlaması gerekmektedir. İİK’nın 272’inci maddesi gereğince icra müdürlüğü tarafından kiracıya taşınmazın 15 gün içerisinde tahliye ve teslimine dair bir ödeme emri düzenlenip gönderilecektir. Kiracı ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. Ödeme emrine itiraz edilir ise icra hukuk mahkemesinden itirazın iptali talep edilebileceği gibi genel mahkemelerde tahliye taahhüdüne istinaden tahliye davası da açılabilir. Kiracı tarafından süresi içerisinde ödeme emrine itiraz edilmez ya da itiraz reddedilir ise taşınmaz 15 günlük sürenin sonunda zorla tahliye edilerek kiraya verene teslim edilir.

Tahliye için dava açılması yolunu tercih edilirse; taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gerekmektedir.

Diğer taraftan, TBK m. 353’ün hükmü gereği “Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır”. Buna göre, taahhüt edilen tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde, taahhüdün yerine getirilmemesi halinde kiracıya dava açılacağına dair yazılı olarak bildirimde bulunulması halinde dava açma süresi bir kira yılı uzayacaktır.

Ayrıca, taahhüdünü yerine getirmeyen kiracı aleyhine taahhüt edilen tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde icra takibinde bulunulması ve kiracının da imzasını inkâr etmesi halinde, söz konusu icra takibi, yazılı bildirim niteliğinde olduğundan kiraya verenin dava açma süresinin bir kira yılı uzayacağı kabul edilmektedir.

TBK m. 352’de öngörülen 1 aylık süre hak düşürücü süre olup, taahhüdünü ihlal eden kiracının tahliyesi için icra takibi ya da tahliye davası yoluna başvurulmaması halinde, kiraya verenin kiralananın tahliyesi için yasal yollara başvurma hakkı düşmüş olacaktır.