Nafaka boşanma davaları sonucunda boşanan eşlerden alınan ihitiyacı olan, çocuğa ya da eşe yardımda bulunmak amacıyla yapılan ödemelerdir.

Üç çeşit nafaka türü vardır;

  • Tedbir nafakası
  • Yoksulluk nafakası
  • İştirak nafakası

Nafaka ödemesine karar verilen kişinin her ay düzenli olarak banka yoluyla veya elden ödemek koşuluyla ödenmesi durumunda nafaka’ nın tahsili bakımından bir sıkıntı
yaşanmaz ve icra yoluna başvurmaya gerek kalmaz.

Nafakanın İcra yoluyla takibi

İcra yoluyla nafaka takip edilmesi’ nin amacı nafaka’ nın ödenmemesi durumunda nafaka borçlusuna yaptırım uygalayarak nafaka’ nın ödenmesini sağlayabilmektir.
Öncelikle nafakaının tahsiline ilişkin icra takibi kesinleşmiş olmalıdır. İcra takibi kesinleşmeden yapılan şikayetler reddedilmektedir. O yüzden tebligat yapılmalı ve
takip kesinleşmelidir. Çünkü şikayete konu aylık nafakanın süre hesabında dikkate alınmaktadır.Nafaka borçlusu nafaka’ yı kendisine yapılan icra takibi var ise ve
bu kişi yapılan icra takibinden haberdar ise icra dosyası dahilinde, ilgili icra müdürlüğünün hesabına yatırır.
(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad)
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra
kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.
Özellikle bayan müvekkillerimizin nafaka davası açmaları durumunda başarı oranı %100‘ e yakındır.
Ödenmeyen aylık nafakaya ilişkin şikayet en çok 3 ay içinde yapımalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Şikayet etmek istediğiniz aylık nafaka üzerinden 3 ay geçtiği
takdirde  şikayet hakkınız düşecek olup, bu hususu Mahkeme re’sen dikkate alır.

Av. MEHMET YALIM