Muris Muvazaası Davaları

Muris muvazaası, niteliği itibariyle vasıflı bir muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada, miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakam sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devreder. Yapılan sözleşmede, görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradesine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanun md.706, Borçlar Kanunu md.213 ve Tapu Kanunu md.26’daki öngörülen şekli koşullardan yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğin tespitini ve buna dayanarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

Tapusuz taşınmazlar ve taşınır mallar için ise muvazaa davası açılamaz. Çünkü tapusuz taşınmazlar ve taşınır malların devri özel şekli koşullara bağlanmadığı için bu işlemlerin geçersiz olduğunun ispatı mümkün değildir.