Mirasta İptal Davası Nedir?

Miras hukukumuzda, mirasbırakanın terekesinin geleceğini belirlemesi bakımından tasarruf özgürlüğü borçlar hukukundan farklı bir hukuki zemine oturtulmuştur. Hukuki işlem çeşidi olarak sınırlı sayı ilkesi kabul edilmiş ve bu işlemler sıkı şekil kurallarına bağlanmıştır. Yasa koyucu, belirlediği sisteme aykırılık söz konusu olduğunda bu aykırılığı kural olarak iptal davası yoluyla yaptırıma bağlamıştır. Ayrıca iptali mümkün olan sebeplerin varlığı durumunda, iptal edilebilir olan ölüme bağlı tasarruf nedeniyle edim yükümü altındaki kişilere def’i hakkı vermiştir.

Genel olarak iptal davaları, ölüme bağlı bir tasarrufa dayanarak, mirasçılara karşı bir hak talep eden kişiye karşı, hakkın temelini oluşturan hukuki işlemin (ölüme bağlı tasarrufun), bir bütün olarak veya maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufun geçersizliğinin dolayısı ile talebe konu hakkın kendisine karşı ileri sürülemeyeceğine yönelik bir “karşı hak”olarak tanımlamak mümkündür.

Mirasta iptal davasına ilişkin olarak yasa koyucu yasada öngördüğü iptal sebeplerine dayanarak (MK.m.557) ölüme bağlı tasarrufun iptalinde menfaati olan mirasçı veya vasiyet alacaklısına dava açabilme hakkı tanımıştır (MK.m.558/I).

Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:

– Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,

– Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

– Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,

– Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa

Kimler Mirasta İptal Davası Açabilir?

İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir. İptal davası, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir.

Hak Düşürücü Süreler

İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer. Hükümsüzlük, def”i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

Mirasta İptal Davası Avukatlarımıza Ulaşın