İş mahkemesine dava açmak isteyen işçi

Alması gereken haklarını alamayan İşçi için  iş mahkemesi, belki de en son çaredir. Bu aşamaya gelmiş bir işçi, işten ayrılmış ve alacaklarının tamamını işverenden tahsil edememiş demektir.
Bu yazımda İşçi için çok önemli bir aşama olan dava aşamasına gelmeden önce işçi için bilinmesi ve yapılması gereken önemli hususlardan bahsedeceğim.

işçi maaşının ödenmemesi, kötü muameleye maruz kalması,fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi veya sigorta primlerinin eksik yatırılması durumunda iş aktini tek taraflı feshedebilir.
Bununla beraber kıdem tazminatı, içeride kalan maaş alacağı ve fazla mesai ücretelerini talep edebilir. İşveren bu talepleri zamanında yerine getirmezse işçinin dava açma hakkı doğar.

İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İş kanununa göre işçi sayılan kimseler ve işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarını çözmek ile görevli olarak gerek görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.

İş mahkemelerinde açılan her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı olan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir.

İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme tarafları anlaşmaya teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam edilerek esas hakkında hüküm verilir.

İş mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Şu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri bin lirayı geçmeyen davalar hakkındaki nihai kararlar kesindir

İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.

Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi; işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren; işin yapıldığı yere işyeri denir.

İş Mahkemeleri Kanunu’nda açıklık bulunmayan hallerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

İstisnalar dışında kalan bütün işyerlerinde; bu işyerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine, faaliyet konularına bakılmaksızın İş Kanunu uygulanır.

İş kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında “İş Sözleşmesi’nden” veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri İş Mahkemesi’dir.

İş mahkemeleri tek hâkimlidir. Büyük şehirlerde Bağımsız İş Mahkemeleri vardır. Olmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi görevlendirilir.

Öncelikle yapılması gerekenler

İşten ayrıldıysanız ve bazı alacaklarınızın ödenmediğini iddia ediyorsanız öncelikle ihtarname çekmenizde fayda vardır. İşverene ihtarname göndermek zorunlu olmasa da noter kanalıyla ihtarname gönderilmesinde ve bu ihtarnamede işten çıkış nedenleriyle ödenmeyen alacakların açık açık belirtilmesi işverenin faydasına olacaktır.

Bütün bu aşamalara dikkat ettikten sonra artık dava açma aşamasına geldiniz. Dava açacağınız yer İş Mahkemesidir. Bu davayı sizin tek başınıza açmanız mümkündür. Bunun için yapmanız gereken şey, dava dilekçesi açmak ve dilekçeyi İş Mahkemesine ya da işyerinizin bulunduğunuz yerde İş Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine vermeniz gerekmektedir.

Avukat MEHMET YALIM