Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir.

İcra İflas Kanunu 38. maddesinde ilam niteliğini haiz olan belgeler sayılmaktadır: “Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.”

Numerus Clausus (sınırlı sayı) ilkesi gereği ilam niteliğini haiz olan belgeler, İ.İ.K m.38’de sınırlı sayıda sayılmıştır. Bu, m.38’de sayılmayan bir belgenin ilam niteliğini haiz olamayacağı anlamına gelmektedir. İlam niteliğini haiz olmak demek, icra edilebilirlik bakımından ilam statüsünde sayılmak demektir. Kanun koyucu bazı belgelere icra edilebilirlik bakımından ilam statüsü vermiştir. İ.İ.K m.38’de sayılan belgelerden biri de “Para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri”dir. Yani, elimizde para borcu ikrarını havi ve re’sen tanzim edilmiş bir noter senedi varsa biz bu senetle ilamlı icra takibine girişebiliriz. Kanunda her ne kadar “para borcu ikrarı” ifadesi geçmekte ise de Yargıtay’ın içtihatlarına göre, buradaki para borcu ikrarının kayıtsız-şartsız olması gerekmektedir. [1]

Noter senetlerinin ilam hükmünde sayılabilmesi için 4 şart mevcuttur.

Noterlikçe re’sen tanzim edilme

Münhasıran para borcu ikrarını içerme

Borç ikrarının kayıtsız-şartsız olması

Borç ikrarının tek taraflı olması

Söz konusu noter senedi para borcundan başka bir şeyin taahhüdünü içeriyorsa, para borcu ikrarını içeriyor ama borç ikrarı kayıtsız şartsız ve tek taraflı değilse ya da noterlikçe sadece imzaların onaylandığı bir noter senediyse bu belge ilam hükmünde değildir ve ilamlı icra takibine konu edilemez. [2] Böyle bir senet ilamlı icra takibine konu yapıldığı takdirde borçlunun süresiz şikâyet hakkı bulunmaktadır. Yani borçlu, takibin her aşamasında şikâyet yoluyla takibin iptalini sağlayabilecektir.

Yargıtay içtihatlarına göre, ilam niteliğinde olmayan bir belgenin icra müdürlüğünce ilamlı icra takibine konu yapılması İ.İ.K m.16/2 gereğince bir hakkın yerine getirilmemesi niteliğinde olup, takip borçlusunun süresiz şikâyet hakkı bulunmaktadır. [3]

DÜZENLEME – ONAYLAMA BİÇİMİNDE NOTER SENEDİ AYRIMI

Noter senetleri iki çeşittir: onaylama biçimindeki noter senetleri ve düzenleme biçimindeki noter senetleri

Noterlik hiçbir zaman kendiliğinden işlem gerçekleştirmez. Kanun metnindeki “re’sen” ifadesi, senedin noterlikçe tarafların talepleri olmadan kendiliğinden düzenlendiği değil; tarafların talepleriyle ama içeriğinin noterlik tarafından tanzim edildiği anlamına gelmektedir. Söz konusu noter senedinin içeriği bir sözleşmeye dayanıyorsa noterlik sözleşme maddelerini kendisi düzenler ve bir tutanakla bunu kayıt altına alır. Onaylama biçimindeki noter senetlerindeyse noterlik içeriğini düzenlemez, ilgililer noterlik huzurunda imzalamak suretiyle noterlik dışında düzenler. İlgililer belgeyi noterlik dışında imzaladıkları takdirde ise imzaların kendilerine ait olduğunu noter huzurunda beyan etmeleri gerekir. Noter söz konusu belgeyi onaylar. Ancak burada düzenleme biçimindeki noter senetlerinde olduğu gibi bir tutanak düzenlenmez. Onaylama biçimindeki noter senetleriyle düzenleme biçimindeki noter senetlerinin en ayırt edici farkı budur. Onaylama biçimindeki noter senetlerinde noterlik sadece imzalamak suretiyle tarafların ortaya koyduğu iradeleri kayıt altına alır. Senedin içeriği ve dayanaklarıyla ilgilenmez.

Aynı güçte olmayan bu iki senet türüne hukuk farklı anlamlar ve sonuçlar yüklemiştir. Düzenleme biçimindeki noter senetleri onaylama biçimindeki noter senetleri aranan her yerde evleviyetle geçerlidir; ancak bunun tam tersini söylemek mümkün değildir. Nitekim İ.İ.K m.38’de sayılan ilam mahiyetindeki belgelerde açıkça “re’sen düzenlenmiş” ifadesi geçmektedir. Dolayısıyla onaylama biçimindeki noter senetleri bu maddenin dışında kalır.