İhtiyati tedbir ileride telafisi mümkün olmayacak, ciddi bir zararın doğacağından endişe edilen uyuşmazlık konusu hakkında, doğabilecek olan bu zararların dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra sonucu beklenmeden tedbir koyulmasıdır.

İhtiyati Tedbirin Şartları
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun, geçici hukuki koruma başlığı altında, uygulamada en çok talep edilen ve ilk akla gelen ihtiyati tedbir talebidir.

Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebilir.

Birinci fıkra hükmü niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır. (Md. 389)

Para ve teminat alacakları için ihtiyati tedbir istenemez, birşeyi verme veya yapma biçimindeki istemlerinde dava edilmesi durumunda bu istemler ihtiyati tedbir konusu olabileceklerdir. İhtiyati tedbirde, tedbir konulan şey dava konusudur.

İhtiyati Tedbir Talebi

İhtiyati tedbir talebi, dava açmadan önce, esas hakkındaki görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.

Zorunluluk bulunan hallerde hakim karşı tarafı dinlemeden de tedebir talebi verebilir. Bundaki amaç talep edenin haklarının korunmasıdır.

Talep eden taraf hakkılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır. Bu nedenle dilekçesinde hertürlü delil ve ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmesi gerekmektedir.

İhtiyati Tedir Kararı

Uygulamada ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları birbirine karıştırılmaktadır. İhtiyati haciz bir dava değil geçici bir hukuki korumadır.

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir’in her ikisi de geçici hukuksal koruma tedbiridir ve ortak özellikleri bulunmaktadır. Her iki geçici hukuksal koruma tedbirlerinin ortak özellikleri şunlardır;

Yargıç kararı ile verilmeleri.

Davadan önce ve dava sırasında alınabilmeleri.

Görevli mahkemelerin genel mahkemeler olması.

Tam değil, yaklaşık ispatın yeterli olması.

Borçlunun yokluğunda (gıyabında) da verilebilmeleri ve yoklukta verilmiş kararlara itiraz olanağının bulunması.

İhtiyati tedbir, mahkeme aksine karar vermedikçe esas dava hakkındaki hükmün verilmesi ile kalkar. Ayrıca koşulların değişmesi durumunda ihtiyati tedbirin kaldırılması istenebilir.

İhtiyati tedbir kararı, ihtiyati tedbirde teminat gösterilmesi, ihtiyati tedbir kararının uygulanması, ihtiyati tedbir kararına itiraz 6100 Sayılı HMK’nın 391, 392, 392 ve 392. Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir.

İhtiyati Tedbir Kararında;

a) İhtiyati tedbir talep edenin, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı, soyadı ve yerleşim yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı,

c) Tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği,

ç) Talepte bulunanın, ne tutarda ve ne türde bir teminat göstereceği, yazılır.

İhtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi

İhtiyati tedbir talep eden, haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları muhtemel zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır. Talep, resmî belgeye, başkaca kesin bir delile dayanıyor yahut durum ve koşullar gerektiriyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat alınmamasına da karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan kimsenin teminat göstermesi gerekmez.

Asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kalkmasından itibaren bir ay içinde tazminat davasının açılmaması üzerine teminat iade edilir.

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması

İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar.

Tedbir kararının uygulanması, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra dairesinden talep edilir. Mahkeme, kararında belirtmek suretiyle, tedbirin uygulanmasında, yazı işleri müdürünü de görevlendirebilir.

İhtiyati tedbir kararının uygulanması için, gerekirse zor kullanılabilir. Zor kullanmak hususunda, bütün kolluk kuvvetleri ve köylerde muhtarlar, uygulamayı gerçekleştirecek memurun yazılı başvurusu üzerine, kendisine yardım etmek ve emirlerine uymakla yükümlüdürler.

İhtiyati tedbiri uygulayan memur, bir tutanak düzenler. Bu tutanakta, tedbir konusu ve bulunduğu yer gösterilir; tedbir konusu ile ilgili her türlü iddia bu tutanağa geçirilir. Tedbiri uygulayan memur, bu tutanağın bir örneğini tedbir sırasında hazır bulunmayan taraflara ve duruma göre üçüncü kişiye tebliğ eder.

İhtiyati tedbir kararları hakkında kanun yoluna başvurulması hâlinde, tedbire ilişkin dosya ve delillerin sadece örnekleri ilgili mahkemeye gönderilir.

İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz

Karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edilebilir. Aksine karar verilmedikçe, itiraz icrayı durdurmaz.

İhtiyati tedbirin uygulanması sırasında karşı taraf hazır bulunuyorsa, tedbirin uygulanmasından itibaren; hazır bulunmuyorsa tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir.

İhtiyati tedbir kararının uygulanması sebebiyle menfaati açıkça ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati tedbiri öğrenmelerinden itibaren bir hafta içinde ihtiyati tedbirin şartlarına ve teminata itiraz edebilirler.

İtiraz dilekçeyle yapılır. İtiraz eden, itiraz sebeplerini açıkça göstermek ve itirazının dayanağı olan tüm delilleri dilekçesine eklemek zorundadır. Mahkeme, ilgilileri dinlemek üzere davet eder; gelmedikleri takdirde dosya üzerinden inceleme yaparak kararını verir. İtiraz üzerine mahkeme, tedbir kararını değiştirebilir veya kaldırabilir.

İtiraz hakkında verilen karara karşı, kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kanun yoluna başvurulmuş olması, tedbirin uygulanmasını durdurmaz.

Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması

Aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen veya hakkında bu tedbir kararı uygulanan kişi, mahkemece kabul edilecek teminatı gösterirse, mahkeme, duruma göre tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir.

Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması

Durum ve koşulların değiştiği sabit olursa, talep üzerine ihtiyati tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına teminat aranmaksızın karar verilebilir.

İtiraza ilişkin 394 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası, kıyas yoluyla uygulanır.

İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler

İhtiyati tedbir kararı dava açılmasından önce verilmişse, tedbir talep eden, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmak ve dava açtığına ilişkin evrakı, kararı uygulayan memura ibrazla dosyaya koydurtmak ve karşılığında bir belge almak zorundadır. Aksi hâlde tedbir kendiliğinden kalkar.

İhtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder.

Tedbir kalkmış veya kaldırılmış ise bu husus ilgili yerlere bildirilir.

İhtiyati tedbir dosyası, asıl dava dosyasının eki sayılır.

Tedbire muhalefetin cezası

İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. Görevli ve yetkili mahkeme, esas hakkındaki dava henüz açılmamışsa, ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme; esas hakkındaki dava açılmışsa, bu davanın görüldüğü mahkemedir.

İhtiyati Tedbirde Tazminat

Lehine ihtiyati tedbir kararı verilen taraf, ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu anda haksız olduğu anlaşılır yahut tedbir kararı kendiliğinden kalkar ya da itiraz üzerine kaldırılır ise haksız ihtiyati tedbir nedeniyle uğranılan zararı tazminle yükümlüdür.

Haksız ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davası, esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkemede açılır.

Tazminat davası açma hakkı, hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kalkmasından itibaren, bir yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Yasa Yolları

6100 Sayılı HMK ile ihtiyati tedbire karşı kanun yoluna başvuru imkânı getirilmiştir. Buna göre, ihtiyati tedbir taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilen kararlara karşı istinaf yoluna başvurabilme olanağı getirilmiştir

İhtiyati Tedbir Talebinin Kabulü Halinde İtiraz

Tedbire itiraz, tedbir kararını veren mahkemeye bir dilekçe ile yapılır. İtiraz eden, itiraz sebeplerini açıkça göstermek ve itirazının dayanağı olan tüm delilleri dilekçesine eklemek zorundadır. İtiraz üzerine mahkeme, ilgilileri dinlemek üzere davet eder. Gelmedikleri takdirde dosya üzerinden inceleme yaparak kararını verir. Yapılan itiraz üzerine mahkeme vermiş olduğu tedbir kararını değiştirebilecek ya da kaldırabilecektir (md. 394/4). İtiraz kural olarak tedbirin icrasını durdurmaz, ancak mahkeme tarafından tedbirin icrasının durdurulmasına karar verilebilir (md. 394/1).

İhtiyati Tedbir Dilekçesi Nasıl Yazılır

İhtiyati tedbir dilekçesi yazılırken, dilekçenin çok kısa veya çok uzun olmamasına dikkat edilmeli ve anlam bütünlüğü içerisinde gereksiz tekrarlardan kaçınılarak ihtiyati tedbiri gerektirecek veya ihtiyati tedbirin kaldırılmasını gerektirecek somut olaylara değinilmeli ve deliller açık şekilde gösterilmelidir. İhtiyati tedbir işlemleri konusunda uzman bir hukukçudan yardım alınması ileride herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından faydalı olacaktır.