İHRACATÇILARA HUSUSİ PASAPORT DÜZENLEMESİ

Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu’nca 20.02.2017 tarihinde kararlaştırılarak, 23 Mart 2017 Tarih ve 30016 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı aynı gün yürürlüğe girmiştir.

2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre; son 3 takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dâhil) olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Ancak bu imkândan faydalanabilecek firma yetkililerinin çocuk ve eşlerine yeşil pasaport imkânı sunulmamaktadır.

Hususi pasaportun bu şekilde temin edilebilmesinde belirlenen bir diğer şart ise, hususi pasaport başvurusu yapacak kişinin Türk Ceza Kanununun “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamasıdır.

İlgili şartları sağlayan firma yetkililerine iki yıl süreli hususi pasaport verilecektir. Firmaların ihracat oranları her yılın Şubat ayının 15ine kadar Ekonomi Bakanlığınca belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir. Hususi pasaportun müracaatı ise İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığına müştereken belirlenen talep formuyla yapılacaktır.