ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

*

Resmi olarak evli kişiler anlaşarak boşanmak isteyebilirler. Bu durumun faydası özel yaşantılarının alenen ortaya dökülmesinden uzak ve uzun bir yargılama sürecine girmeden, anlaşamadıklarına kanaat getirip yollarını ayırmalarını sağlar.

Hiç kimse boşanmak için evlenmez. Ancak zamanla eşlerin birbirine güveni, inancı, saygısı ve sevgisi kalmayabilir.   Bu durumda evliliği devam ettirmeye çalışmak hem tarafların ve hem de varsa müşterek çocuklarının hayatlarını olumsuz etkiler.

Böyle durumlarda boşanma ve boşanmaya bağlı her türlü talepte anlaşan kişiler bir yılı doldurmuş bir evlilik olması şartıyla anlaşmalı olarak boşanabilirler.

Anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasından farkı; yargılama sürecinin oldukça kısa, hatta tek celse olması, tarafların özel hayatlarının tanıklar, dilekçeler ile ortaya dökülmesine gerek olmaması, her iki tarafın da daha fazla maddi manevi sıkıntı çekmeden yürümeyen evliliklerini sonlandırmalarıdır.

Boşanma davasında anlaşmak demek sadece boşanma talebinde değil, velayet, nafaka, tazminat, katkı payı konusunda da anlaşmak demektir. Böylece taraflar arasında bir daha ailevi konularda dava devam etmesine gerek kalmayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasında, taraflardan biri boşanma davasını açar, boşanma davası dilekçesi veya dilekçenin ekinde “boşanma protokolü” dediğimiz ve boşanma sonucu velayet, nafaka, tazminat vs. konularındaki tarafların ne surette anlaştığını gösteren belge eklenir. Duruşma gününde her iki tarafın hazır olarak duruşmada bulunması gerekir.

Karar kesinleşene kadar her aşamada taraflardan biri anlaşmadan vazgeçebilir. Herhangi bir sebeple taraflar arasında açılmış bir boşanma davasının reddi halinde, bu red kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl bitiminde, taraflar hiçbir şekilde bir araya gelmemişler ise ve gelmeleri de mümkün değil ise taraflardan birinin açacağı dava ile boşanmaya karar verilir.

***

KANUN METNİ:
MEDENİ KANUN MADDE 166/3

“Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır.

Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI ÖRNEK DİLEKÇELERİ

* Dilekçe Örneği

İSTANBUL … AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :  Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

Adres

 

VEKİLİ :  Avukat Adı ve Soyadı (varsa)

Adres

 

DAVALI :  Adı ve Soyadı,

Adres

 

DAVA KONUSU :  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle tarafların anlaşarak   boşanmalarına karar verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR :Taraflar  …/…/… Tarihinden beri evlidirler.  …, …, … gibi sebeplerden ötürü artık evlilik her iki taraf için de sürdürülemez hale gelmiştir. …/…/… Tarihinden beri zaten tarafların arasında hiçbir münasebet olmadığı gibi evlilik de fiilin sona ermiştir.
Müvekkil boşanma hususunda davalı taraf ile her konuda anlaşmıştır. Aralarında hazırlanmış ve her iki tarafın imzasını taşıyan protokolde de görüleceği boşanma ve sair hususlarda taraflar tamamen anlaşmışlardır.

 

DELİLLER :  Nüfus kaydı, tanık, her türlü yasal ve takdiri delil.

 

HUKUKİ NEDENLER       :  İlgili kanun hükümleri

 

SONUÇ VE İSTEM :  Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alınarak talebimizin kabulü ile tarafların anlaşmalı boşanmalarına karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…

 

Davacı veya Vekili
Adı ve Soyadı
İmza

***

İSTANBUL … AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Ad Soyad TC No adres

VEKİLİ : (varsa yazılacak) ad soyad TC No

DAVALI : Ad Soyad adres TC No

KONU : Tarafların şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına, dilekçemize ekli protokolün onanmasına, davacının davalının soyadını kullanmaya devam etmesine izin verilmesine karar verilmesi talep ve dileğidir.

 

AÇIKLAMALAR : Taraflar, …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten … isimli  müşterek çocukları bulunmaktadır. Her iki taraf da uzun süreden beri  fikren ve ruhen anlaşmazlık içine düşmüşlerdir. Bir süredir evliliklerini sürdürmek için gayret sarf etseler de bu durum mümkün olmamıştır. Müşterek çocukları için bir arada kalmak isteseler de bu durumun müşterek çocuklarına daha fazla zarar vereceğinin farkına varan taraflar anlaşarak ayrılmayı daha uygun görmüşlerdir. Boşanma ve ferileriyle ilgili olarak nafaka, velayet, baba ile şahsi münasebet, tazminat v.s. tüm hususlarda anlaşan tarafların anlaşmalarına ilişkin boşanma protokolü dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili kanun hükümleri

DELİLLER : Nüfus kayıtları (yazılacak), her tür yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arzolunan sebeplerle tarafların BOŞANMALARINA, dilekçemize ekli protokolün onanmasına, davacının davalı tarafın soyadını kullanmaya devam etmesine izin verilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi saygı ile vekaleten arz ve talep olunur.

 

Davacı veya Vekili
Ad Soyad
İmza

***

İSTANBUL … AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Ad Soyad TC No adres

VEKİLİ : (varsa yazılacak) ad soyad TC No

DAVALI : Ad Soyad adres TC No

KONU : Tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin davacı babaya verilmesine, davalı anneyle her hafta cumartesi ve Pazar günleri görüşmesinin sağlanmasına, ev eşyalarının davacı uhdesinde bırakılmasına,  fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımızın saklı tutulmasına karar verilmesi talep ve dileğidir.

 

AÇIKLAMALAR : Davacı ile davalı taraf … tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten … isminde bir müşterek çocukları bulunmaktadır. Huzurdaki evlilikte aile birliği temelinden sarsılmış, tarafların birbirlerine karşı ailevi duyguları, sevgileri, saygıları kalmamıştır. Ayrıntılı beyan haklarımız, fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla yeniden bir araya gelmeleri kesinlikle mümkün olmayan, ortak yaşamları biten tarafların fiilen biten evliliklerinin hukuken de bitirilmesi amacıyla Sayın Hâkimliğinize başvuru zorunluluğu doğmuştur. Davalı taraf da aynı şekilde ve aynı şartlarla boşanmayı istemektedir. Müşterek çocuğun velayetinin davacı babaya verilmesini ve her hafta sonu davalı anneyle görüşünün sağlanmasını ayrıca talep etmekteyiz. Ev eşyalarının müvekkilim uhdesinde kalmasını da ayrıca talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili kanun hükümleri.

DELİLLER : Nüfus kayıtları,  tanık beyanları v.b.   her   tür yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz olunan sebeplerle fazlaya ilişkin beyan ve tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere;

 

1.            Tarafların BOŞANMALARINA,

2.            Müşterek çocuk … velayetinin davacı babaya verilmesine, davalı anneyle her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri görüşmesinin sağlanmasına,

3.            Müşterek ev eşyalarının tamamının müvekkilime verilmesine,
4.            Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesi saygı ile vekâleten arz ve talep olunur.

Davacı veya Vekili
Ad Soyad
İmza